Průvodce - České akciové trhy

Akcie jsou obchodovatelné cenné papíry, s nimiž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti (právo účasti a hlasování na valné hromadě akcionářů), na zisku společnosti (právo na dividendy) a na likvidačním zůstatku.

Akcie fungují na rozdíl od dluhopisů jako dividendové cenné papíry (equity), jejichž dividendový výnos není předem zaručen. Dokonce i když je společnost zisková, management může navrhnout zadržení zisku za účelem tvorby fondů pro budoucí investice.

Základní pojmy

Nominální hodnota akcie představuje podíl na majetku akciové společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Součet nominálních hodnot všech akcií je roven výši základního jmění. Dividenda je podíl na zisku společnosti vyplývající z vlastnictví akcie. Výplata dividend není většinou předem zaručena a může mít formu peněžní dividendy, akciové dividendy (akcionář získá nové akcie zdarma či za zvýhodněnou cenu) nebo majetkové dividendy (např. zdarma výrobky či služby související s danou společností). Tržní cena akcie (kurs akcie) je cena, za kterou se akcie obchoduje na kapitálovém trhu.

V praxi často dochází k navýšení základního jmění. To se obvykle provádí následujícími způsoby:

  1. emisí nových akcií nebo
  2. převedením části vlastního jmění do základního jmění. Technicky se to provede okolkováním akcií nebo jejich výměnou za nové.

Vlastní jmění společnosti tvoří vedle základního jmění emisní ážio (zakladatelský zisk realizovaný při prvotní emisi jako kladný rozdíl mezi tržní cenou akcie a její nominální hodnotou) a fondy ze zisku.

Další běžnou operací je tzv. štěpení akcií, které zvyšuje počet akcií při neměnné výši základního jmění, čímž se snižuje nominální hodnota jedné akcie. Například při štěpení akcií České spořitelny v poměru 1:10 k 1. 8. 1994 se původní akcie v nominální hodnotě 1 000 Kč rozštěpila na 10 akcií v nominální hodnotě 100 Kč. Důvody štěpení jsou technické (sloučení dvou emisí, které mají před emisí odlišnou nominální hodnotu) nebo psychologické (akcie s nižší nominální hodnotou vzbuzují dojem cenově přijatelnějšího nákupu).

Jaké existují typy akcií?

Kromě obyčejných (kmenových) akcií lze nalézt mnoho dalších druhů akcií. Preferenční (prioritní) akcie obvykle svému majiteli zaručuje právo na přednostní vyplácení dividendy. Tím se tato akcie staví defacto na úroveň cenného papíru s fixním výnosem. Zakladatelská (zlatá) akcie zaručuje obvykle v rámci hlasovacího práva na valné hromadě více hlasů než obyčejná akcie (např. 100 hlasů místo 1 hlasu z obyčejné akcie). Požitková akcie zaručuje pouze práva majetková. Zaměstnanecká akcie je obvykle nepřevoditelná akcie na jméno pro zaměstnance akciové společnosti. Konečně akcie může mít buďto zaknihovanou nebo listinnou podobu a znít na jméno nebo na doručitele.

Kde se s akciemi obchoduje?

V České republice existují dvě burzy cenných papírů: Burza cenných papírů Praha (BCPP) a RM-Systém. Na hlavním trhu Burzy cenných papírů Praha se obchodují cenné papíry největších společností. Většina akcií se obchoduje na volném trhu BCPP. Cenné papíry jsou na pražské burze obchodovány buď formou tzv. fixingu, nebo kontinuálně. Fixing v podstatě znamená, že agregované příkazy k nákupu a prodeji jsou zobchodovány za jednu cenu, která maximalizuje objem obchodů.

Obchody v rámci systému KOBOS (kontinuální burzovní obchodní systém) jsou uzavírány na základě spárování nákupních a prodejních objednávek vkládaných do systému v reálném čase.

Zvláštní segment trhu představue SPAD, v němž se obchodují nejlikvidnější akcie a dluhopisy. Vypořádání burzovních obchodů zajišťuje UNIVYC (Univerzální vypořádací centrum), dceřiná společnost BCPP.

RM-SYSTÉM působí na českém trhu od 1. prosince 2008, kdy vznikl z mimoburzovního trhu s cennými papíry RM-Systém. Patří Fio bance.

Naučíme vás obchodovat s akciemi

Jak začít investovat

Dříve, než se rozhodnete pro konkrétní investici, měli byste zvážit všechna pro a proti s investováním spojená. Rozmyslet se, v jakém časovém horizontu plánujete investovat, co od dané investice očekáváte a jaká rizika jste ochotni podstoupit a akceptovat.

Různé formy investic a jejich (ne)výhody

Pod pojmem investice si každý z nás vybaví něco jiného. Ať už se jedná o nemovitost, vklad v bance, akcii, dluhopis nebo podílový fond, všechny v sobě nesou jistá rizika, výhody i nevýhody. Proto je vhodné se na každou investici podívat z několika úhlů pohledu.

Při investování musíte ovládnout svoje emoce

Čich na investice ještě nemusí znamenat vysoké zisky. Pokud neukočírujete své emoce, můžete při investování více ztratit než vydělat.

Obchodování na burze vyžaduje přípravu

Obchodování na akciovém  trhu je velice jednoduché, pokud máme na mysli samotnou transakci nákup – prodej. Je ale nutné pracovat s vývojem na trhu a v širším spektru posuzovat, jaké jsou varovné signály poklesu, nebo naopak vnímat informace předznamenávající vzestup jednotlivých hodnot. 

Investovat lze i s málem

Každý investor by měl před konečným rozhodnutím o konkrétním typu investice zvážit celou řadu parametrů. Na trhu lze v současné době koupit téměř jakýkoliv druh investice od konkrétní akcie, dluhopisu nebo podílového fondu až po různé typy vysoce odborných investičních nástrojů.

Celý seriál: Začínáme investovat

Proč ceny akcií klesají?

Na poklesu ceny akcie lze vydělat pomocí krátkého prodeje (short selling). Investor prodává cenné papíry patřící jinému subjektu a zároveň se zavazuje, že je k určitému datu vrátí. Takový investor tedy spekuluje na pokles cen titulu.

Je veřejným tajemstvím, že většina účtů drobných investorů u makléřských firem končí ve ztrátě. Proč? Na vině je obvykle nedostatečná diversifikace. Výhodou kolektivního investování je právě to, že manažer fondu může rozložit svěřené finanční prostředky do mnoha různých cenných papírů. Jak jsme si ukázali výše, je možné při investicích do několika cenných papírů dosáhnout toho, že pro stejný výnos lze celkové riziko investice (kolísání hodnoty cenných papírů) výrazně snížit. Ve prospěch akciových podílových fondů navíc mluví i výše poplatků a lepší likvidita (odkup podílových listů).

Pražská burza